läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, k_004

Tretalsmystik bygger på att talet tre är heligt i många kulturer och återkommer ständigt i sagor, myter och legender.
I många kulturer är de jämna talen en symbol för det materiella, som jorden och kroppen, medan de ojämna talen symboliserar det andliga såsom livet och själen. Talet tre är vad man får om man adderar det första ojämna talet med det första jämna, och därmed får det en extra magisk innebörd.
 ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee


Inom kristendomen finns till exempel de tre vise männen, treenigheten och inte minst själva hörnpelaren i den kristna tron; Jesus som återuppstår på den tredje dagen. I antik grekisk-romersk tro fanns tre ödesgudinnor, som också återkommer som Urd, Skuld och Verdandi i fornnordisk mytologi. I sagorna måste den käcke ynglingen ofta överleva tre faror innan han når sin prinsessa. "Guldlock och de tre björnarna" och "De tre bockarna Bruse" är väl kända.

ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del avayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del av

ayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del avayr den OO-yay-nawm-TRENG-lee, del av

Svastikan eller hakkorset, ett lyckobringande tecken och en uråldrig symbol för solen i bland annat indisk kultur, är en typ av liksidigt kors byggd på tretalet.

Borromeiska ringarna är en symbol som består av tre cirklar som sitter samman med brunniansk förbindelse, det vill säga att en cirkel inte kan avlägsnas utan att de båda andra frigörs från varandra. borromeiska
Yantra är en geometrisk symbol som man kan fästa sitt sinne på under meditation. Roten kommer ur sanskritordet yan, som betyder form, och tra som betyder befria. Yantra är geometriska symboler som skänker befrielse till sinnet under meditation. yantra

kontakta mig här >

     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
bl_k020-1.png