läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

halsband med delar av fullbordan för Catherine, hl_c033

Vid fullbordan, Allt är verkligen ett.

En organisms livscykel är alla de förändringar som den genomgår från födelse till död. Hos en del organismer är livscykeln kort och innefattar endast ett fåtal olika stadier, medan andra organismer kan ha en lång och komplicerad livscykel som sträcker sig över flera år.

En del organismer reproducerar sig endast en gång för att därefter dö. För sådana organismer markerar reproduktionen därmed fullbordan av livscykeln. Andra organismer har en livscykel med flera möjligheter att ge upphov till avkomma, genom att förmågan till reproduktion fortsätter, oftast genom hela livet.

delar

 

Enligt den för-hinduistiska filosofi som växte fram i upanishaderna är världen uppdelad i en verklig, andlig dimension samt en fiktiv och materiell dimension. Den sistnämnda, fiktionära dimensionen kallas samsara. Ordet samsara kommer från sanskrit: "Att flyta ihop", eller att passera genom olika stadier, att vandra.

 

I religioner med indiskt ursprung kan samsara enklast översättas som kretslopp. Inom hinduismen är det själen som vandrar, dvs återföds (själavandring). Buddhismen räknar inte med existensen av någon själ i den meningen, det är i stället människans ständiga strävan efter tillfredsställelse och kamp för att undvika otillfredsställelse som orsakar de processer som ger bränsle till något som kan beskrivas som återtillblivelse (återupprättande av ett nytt liv). I Väst ses återfödelse ofta som något spännande, nästan romantiskt. I religioner med indiskt ursprung är återfödelsen en katastrof eftersom livet anses vara förenat med så mycket lidande. Religionerna har därför utvecklat olika metoder för att sätta punkt för denna process, dvs bryta samsara.

livets hjul samsara
det färdiga skulpturala smycket här >
     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
hl_c033-5.png