läs hur vi använder kakor / read how we use cookies

OK acceptera / accept

Kakor / Cookies

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters kakor, ”vanliga” kakor och sessionskakor. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga kakor sparas på din dator en längre tid.

Så använder vi kakor

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna få statistik på hur många beökare webbplatsen har och hur dessa rör sig. Statistiken samlas in helt anonymt.

Även används kakor till att visa detta meddelande tills dess du accepterat.

Så kan du undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera kakor fungerar denna webbplats fortfarande fullt ut men vi kan inte få anonym statitstik om ditt besök.

Cookies

What is a cookie?

A cookie is a small text file sent from our web server and stored by your browser. There are two kinds of cookies, "regular" cookies and session cookies. Session cookies are deleted when you close your browser while ordinary cookies stored on your computer for a longer time.

This is how we use cookies

The purpose of using cookies on this site is to get statistics on how many visitors this site has and how they move. The statistics collected is completely anonymous.

Also cookies are used to display this message until you have accepted.

So can you avoid cookies

Do not you want to accept cookies, your browser can be set to automatically deny the storage of cookies or that you are informed every time a website asks to store a cookie. Thru the browser you can also delete previously stored cookies. See your browser's help pages for more information. You can also delete cookies manually from your hard drive at any time. If you choose not to accept cookies this site will still work fully but we can not get anonymous statistics about your visit.

brosch med igelkott i bo för Karina, bl_k020

På sommaren har igelkotten inget bo utan sover där den får skydd t ex under lövhögar, under en trädrot eller i en komposthög.
Igelkotten är starkt beroende av goda övervintringsplatser då den söker upp ett lämpligt ställe att gå i ide.
Den inreder boet med mossa, gräs eller löv och lägger sig sedan för att sova hela vintern. En igelkott kan ha ca 6000-7000 taggar och väga 0,5 till 1,3 kg.

igelkottbo
Ökad biltrafik skördar många offer bland igelkottarna. Lokalt har igelkotten helt försvunnit pga biltrafiken. Även råttgift skördar många offer. Utsläpp av miljögifter är ett annat hot. Utsläppen tär mer på igelkotten än på andra däggdjur. De kolväten som djuren får i sig lagras främst i kroppsfettet. Eftersom igelkotten sover under vintern måste den lägga upp ett stort fettlager under sommaren. Då är det inte bra att det finns gifter i fettet. igelkottbo
Igelkotten livnär sig huvudsakligen på insekter, däribland jordlöpare och andra skalbaggar, tvestjärtar och fjärilslarver, men även av mångfotingar och daggmaskar. Gräsmarker som betas extensivt av boskapsdjur är troligtvis bland de bästa platser för igelkottar att hitta byte. Ibland vandrar de upp till en kilometer per natt på liknande områden under letandet efter föda.
Igelkotten äter även mindre däggdjur som möss, näbbmöss, sorkar och mullvadar. Av dessa tar igelkotten nästan bara unga, nakna, blinda individer, som den hittar slumpmässigt. Igelkotten är inte tillräckligt snabb och har inte heller tänder som krävs för att jaga vuxna individer av dessa djur. Å andra sidan äter igelkotten as och tar döda individer av de nämnda däggdjuren som föda.
Under tiden när igelkotten uppfostrar sina ungar utgör fågelägg och ungfåglar en större andel av födan.
tvestjärt
agraff agraff
det färdiga skulpturala smycket här >
     livet har inget mål, det är en resa
livets saker
livets saker här >
viktiga saker i livet
pl_l016-3.png